X
Menu

(067) 917-52-75

(095) 904-35-71

X

Затвердженно порядок створення та використання гарантійного фонду у вигляді коштів для забезпечення виконання зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів

ПОСТАНОВА ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ 15.07.2013  № 277 Про затвердження Порядку створення та використання гарантійного фонду у вигляді коштів для забезпечення виконання зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 серпня 2013 р. за № 1315/23847
Відповідно до статті 15 Закону України «Про Національний банк України», частини другої статті 19-4 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Закону України «Про депозитарну систему України», з метою визначення загальних організаційних засад створення та функціонування гарантійного фонду у вигляді коштів для забезпечення виконання зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів як одного із механізмів зниження ризиків учасників клірингу та їх клієнтів щодо невиконання або неналежного виконання зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Порядок створення та використання гарантійного фонду у вигляді коштів для забезпечення виконання зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, що додається.
2. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О.А.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Генерального департаменту інформаційних технологій та платіжних систем, Юридичного департаменту та ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» для використання в роботі.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Приходька Б.В.
4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
Голова                     І.В. Соркін
ПОРЯДОК створення та використання гарантійного фонду у вигляді коштів для забезпечення виконання зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів
ЗАТВЕРДЖЕНО Постановолю Правління Національного банку України 15.07.2013  № 277
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 серпня 2013 р. за № 1315/23847
1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 15 Закону України «Про Національний банк України», Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок» та «Про депозитарну систему України».
2. Цей Порядок визначає загальні організаційні засади створення та функціонування гарантійного фонду у вигляді коштів для забезпечення виконання зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів (далі — гарантійний фонд) як одного із механізмів зниження ризиків учасників клірингу та їх клієнтів щодо невиконання або неналежного виконання зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів.
3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:
гарантійний фонд — страховий фонд грошових коштів, який формується з метою зниження ризиків невиконання або неналежного виконання зобов’язань, підвищення гарантій виконання зобов’язань учасників клірингу та їх клієнтів за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів;
зобов’язання учасника/учасників клірингу — зобов’язання учасника/учасників клірингу та їх клієнтів у вигляді коштів за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів;
індивідуальне гарантійне забезпечення — забезпечення у вигляді грошових коштів та цінних паперів або інших фінансових інструментів, яке формується учасниками клірингу на щоденній основі для виконання ними своїх зобов’язань та зобов’язань своїх клієнтів за договорами, укладеними на фондовій біржі;
особа, яка провадить клірингову діяльність, — клірингова установа, Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках, Центральний депозитарій цінних паперів, Національний банк України;
потенційний учасник клірингу — особа, яка уклала з особою, яка провадить клірингову діяльність, договір про клірингове обслуговування, але ще не сплатила початковий внесок;
учасник клірингу — особа, яка уклала з особою, яка провадить клірингову діяльність, договір про клірингове обслуговування для здійснення клірингу зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів (інших фінансових інструментів), вчинених у власних інтересах та в інтересах своїх клієнтів, та внесла початковий внесок у страховий фонд.
Інші терміни та поняття вживаються у значеннях, визначених законодавством України.
4. Гарантійний фонд створюється особою, яка провадить клірингову діяльність, на умовах відновлення і повернення та використовується для повного або часткового виконання зобов’язань учасників клірингу у випадку нестачі грошових коштів учасників клірингу внаслідок перевищення його зобов’язань над обсягом його індивідуального гарантійного забезпечення.
5. Право розпоряджатися коштами гарантійного фонду належить особі, яка провадить клірингову діяльність.
6. Кошти гарантійного фонду є знеособленими та можуть використовуватися для покриття зобов’язань будь-якого учасника клірингу та його клієнта.
7. Кошти гарантійного фонду можуть використовуватися тільки в цілях, визначених у пункті 4 цього Порядку.
8. Гарантійний фонд може формуватися з двох частин, одна з яких формується за рахунок початкових внесків учасників клірингу і є обов’язковою, інша — у разі прийняття відповідного рішення особою, яка провадить клірингову діяльність, за рахунок її власних коштів. Розмір та періодичність відрахувань до частини гарантійного фонду, створеної за рахунок власних коштів особи, яка провадить клірингову діяльність, установлюється відповідно до її внутрішніх документів.
9. Кошти гарантійного фонду, сформованого за рахунок початкових внесків учасників клірингу, не входять до складу власних активів особи, яка провадить клірингову діяльність.
10. Розмір початкового внеску потенційного учасника клірингу встановлюється особою, яка провадить клірингову діяльність, і залежить від:
фінансового стану учасника клірингу;
оцінки ризику невиконання учасником клірингу зобов’язань (тобто ризику того, що виконання проводитиметься з перевищенням строків, передбачених умовами договору, або в обсягах, менших, ніж передбачено договором, або взагалі не проводитиметься тощо);
обсягів здійснення операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами.
11. Розмір початкового внеску потенційного учасника клірингу може змінюватися відповідно до методики, установленої внутрішніми документами особи, яка провадить клірингову діяльність.
12. Внески для учасників клірингу, які здійснюють операції за власний рахунок, мають бути меншими, ніж внески учасників клірингу, які здійснюють операції за власний рахунок і за рахунок своїх клієнтів.
13. Розмір початкового внеску сплачується потенційними учасниками клірингу одноразово протягом 10 робочих днів із часу укладення договору про клірингове обслуговування. Початкові внески перераховуються на рахунок, призначений для обліку коштів гарантійного фонду.
14. Особа, яка провадить клірингову діяльність, має право в односторонньому порядку розірвати договір про клірингове обслуговування з учасником клірингу в разі невиконання останнім вимоги щодо сплати початкових внесків до гарантійного фонду в установлені строки, якщо це передбачено умовами договору.
15. Сумарний обсяг початкових внесків учасників клірингу становить мінімальний обсяг коштів гарантійного фонду. У разі зниження мінімального розміру гарантійного фонду особа, яка провадить клірингову діяльність, зобов’язана у строки та порядку, визначені внутрішніми документами такої особи, забезпечити відновлення розміру мінімального гарантійного фонду.
16. У разі нестачі грошових коштів для виконання зобов’язань учасника клірингу особа, яка провадить клірингову діяльність, повідомляє цього учасника клірингу, що виконання його зобов’язань буде здійснено за рахунок коштів гарантійного фонду.
17. Гарантійний фонд використовується для погашення заборгованості учасника клірингу, яка виникла внаслідок перевищення його зобов’язань над обсягом його індивідуального гарантійного забезпечення.
18. Учасник клірингу зобов’язаний після завершення клірингу у строки та порядку, визначені внутрішніми документами особи, яка провадить клірингову діяльність, відшкодувати використані кошти гарантійного фонду та сплатити проценти за їх користування.
Проценти нараховуються з дня використання коштів гарантійного фонду до часу відшкодування коштів учасником клірингу за кожний день у розмірі, визначеному внутрішніми документами особи, яка провадить клірингову діяльність, але не менше ніж у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла на день використання коштів гарантійного фонду.
19. У разі невиконання учасником клірингу вимог, передбачених у пункті 18 цього Порядку, особа, яка провадить клірингову діяльність, має право в односторонньому порядку розірвати договір про клірингове обслуговування з цим учасником клірингу, якщо це передбачено умовами договору.
20. Непогашена в установлені строки заборгованість учасника клірингу стягується особою, яка провадить клірингову діяльність, в установленому законодавством України порядку.
21. Особа, яка провадить клірингову діяльність, повертає учаснику клірингу його кошти/частину коштів, унесених ним до гарантійного фонду, в разі:
припинення клірингового обслуговування учасника клірингу;
зменшення розміру внеску учасника клірингу до гарантійного фонду за результатами перерахунку.
22. Повернення коштів із гарантійного фонду здійснюється особою, яка провадить клірингову діяльність, виключно на поточний/кореспондентський рахунок учасника клірингу.
Директор Генерального департаменту
грошово-кредитної політики                                           О.А. Щербакова

Share
Добавить комментарий

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

НЕ ТЕРЯЙТЕ ВРЕМЕНИ ЗРЯ!

ПОСТРОЙТЕ НАДЕЖНУЮ ЗАЩИТУ БЫСТРЕЕ ВАШИХ ПРОТИВНИКОВ!

БУДЬТЕ НА ДВА ШАГА ВПЕРЕДИ!

ПОЗВОНИТЕ, ЧТОБЫ ДОГОВОРИТЬСЯ О ВСТРЕЧЕ И РЕШИТЬ СВОЙ ВОПРОС

АДВОКАТ ШПИТЬ
АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ

г. Харьков, метро «Студенческая»
ул. Валентиновская (Блюхера), д. 12, 2-й этаж

mesto-parkovki-16x16БЕСПЛАТНАЯ ПАРКОВКА АВТОМОБИЛЯ

e-mail: mail@advokat-buro.com

Київстар — (067) 917-52-75
MTS — (095) 904-35-71

ПРИЕМ:
Понедельник- пятница 09:00 — 18:00
Суббота 09:00 — 14:00

Архив сообщений